ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ ΣΕ

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€7,20 €8,00

 

Ύμνοι Θεομητορικών εορτών

Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος «εἶναι, μόνη αὐτή, τὸ σύνορο τῆς κτιστῆς καὶ κτίστου φύσεως. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πλησιάση τὸν Θεὸ παρὰ μόνον διὰ μέσου Αὐτῆς καὶ τοῦ Μεσίτου ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ Αὐτήν. Καὶ καμμία ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ δοθῆ σὲ Ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους, παρὰ μόνον διὰ μέσου Αὐτῆς!». Δικαίως λοιπὸν ἀποτελεῖ τὸ κοινὸ καύχημα Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, καὶ ὑμνεῖται στὸν οὐρανὸ καὶ στὴν γῆ.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ φανερώνει καὶ ὁ θεομητορικὸς Ὕμνος Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον…, ὁ ὁποῖος ψάλλεται σὲ κάθε θεία Λειτουργία. Εἶναι κοινὸ χρέος ὅλων τῶν Χριστιανῶν νὰ ὑμνοῦμε τὴν Παναγία, γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς προσέφερε καὶ μᾶς προσφέρει. Καὶ γιὰ μᾶς τοὺς ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς τὸ χρέος εἶναι πολὺ μεγαλύτερο, καθὼς αἰσθανόμαστε τὴν Παναγία ὡς μητέρα, τροφό, σύμμαχο καὶ ἐλπίδα μας. Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ θεομητορικοῦ αὐτοῦ Ὕμνου παραδόθηκε πὸ Ἄγγελο ἐδῶ στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, οὔτε λησμονοῦμε τὶς θεομητορικὲς ὑποσχέσεις πρὸς τὸν ἅγιο Πέτρο τὸν Ἀθωνίτη ποὺ ἀναφέρονται σὲ κάθε ἁγιορείτη Μοναχό.

Στὸν παρόντα δίσκο, ὑπάρχουν Ὕμνοι ἀπὸ κάθε ἑορτὴ τῆς Παναγίας, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Γενέσιόν Της καὶ φθάνοντας μέχρι καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως. Προτάσσεται τὸ Ἄξιόν ἐστιν.