Γιαγκάζογλου Σταύρος

Ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου εἶναι διδάκτωρ θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ μέλος τῆς Académie Internationale des Sciences Religieuses. Διετέλεσε Σύμβουλος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σπούδασε θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, οἰκουμενικὴ θεολογία στὴ Γενεύη (Institut Oecuménique de Bossey) καὶ μεσαιωνικὴ θεολογία καὶ φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Fribourg στὴν Ἑλβετία. Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὴ Δευτεροβάθμια  Ἐκπαίδευση. Δίδαξε μὲ ἀνάθεση στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου. Ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι σήμερα διδάσκει ὡς μέλος ΣΕΠ στὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου «Σπουδὲς στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία». Ὑπῆρξε διευθυντὴς τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ λόγου καὶ τέχνης Ἴνδικτος καὶ τοῦ τριμηνιαίου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017 ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.