ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ

Επισκοπικές υποθήκες

ΕΝ ΠΛΩ
€7,00 €10,00

Αποτελεί κα­θι­ε­ρω­μέ­νη πρα­κτι­κή κα­τά την ώ­ρα που ο υ­πο­ψή­φιος προς χει­ρο­το­νί­α προ­σά­γε­ται ενώ­πιον του ε­πι­σκό­που, ο χει­ρο­το­νών ε­πί­σκο­πος να απευ­θύ­νε­ται προς τον υ­πο­ψή­φιο και να του ε­πι­ση­μαί­νει:

• το ύ­ψος του ιε­ρα­τι­κού χα­ρί­σμα­τος·
• την ευ­θύ­νη που επω­μί­ζε­ται ενώ­πιον Θε­ού και αν­θρώ­πων·
• το πώς ο­φεί­λει να ζει και να πο­λι­τεύ­ε­ται ως κλη­ρι­κός·
• τα κα­θή­κον­τα που με ζή­λο και αυ­τα­πάρ­νη­ση κα­λείται να α­σκή­σει.
To βιβλίο αυτό περιέχει τις ομιλίες του επισκόπου προς τους υποψήφιους για το μέγα μυστήριο της ιερωσύνης.
Πρόκειται για βοήθημα σε όσους σκέ­πτον­ται να γί­νουν κλη­ρι­κοί, να συ­νει­δη­το­ποι­ή­σουν πλη­ρέ­στε­ρα τό­σο το ύ­ψος του χα­ρί­σμα­τος ό­σο και τις πνευ­μα­τι­κές α­παι­τή­σεις που συ­νε­πά­γε­ται η ε­πι­θυ­μί­α τους να γί­νουν κλη­ρι­κοί και να δι­α­κο­νή­σουν την α­γί­α Εκ­κλη­σί­α μας.

Αλλά και για το πλήρωμα της Εκκλησίας είναι μια υπενθύμιση του υψηλού δώρου που απολαμβάνουμε οι πιστοί ως σώμα, να έχουμε ανάμεσά μας αδελφούς δοσμένους στη διακονία των μυστηρίων του Κυρίου.