Κωδινός Γεώργιος

Έλληνας λόγιος του 15ου αιώνα και κατείχε το αξίωμα του κουροπαλάτη.