ΟΚΤΩΗΧΙΑ

Aργά απολυτίκια

Μελωδικό Καράβι
€9,00 €10,00


Το «Μελωδικό Καράβι» και το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κυκλοφόρησαν τον ψηφιακό δίσκο «Οκτωηχία, Αργά Απολυτίκια».

Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διευθύνει ο Πρωτοψάλτης και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Ψαλλόμενα μέλη

Τὰ ἀργὰ ἀπολυτίκια ἔχουν μελοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Θεοφάνη Βατοπαιδινὸ καὶ περιλαμβάνονται στὸ τετράτομο ἔργο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ, ἔκδοση Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου (2015).

 1. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος πρῶτος.
 2. Ὅτε κατῆλθες. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος δεύτερος.
 3. Ἐφραινέσθω τὰ οὐράνια. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος τρίτος.
 4. Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 5. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου, τετράφωνος.
 6. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου, τετράφωνος.
 7. Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος βαρύς.
 8. Ἐξ ὕψους κατῆλθες. Ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο. Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου, τρίφωνος.
 9. Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε. Ἀπολυτίκιο τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 10. Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου. Ἀπολυτίκιο τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἦχος πρῶτος.
 11. Τῆς Σκέπης σου τὴν χάριν. Ἀπολυτίκιο τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος πρῶτος.
 12. Μέγαν εὕρατο. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Δημητρίου. Ἦχος τρίτος.
 13. Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί. Ἀπολυτίκιο ἁγίων Ἀναργύρων. Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου, τρίφωνος.
 14. Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι. Ἀπολυτίκιο τῆς Συνάξεως τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 15. Ἡ τοῦ στόματός σου. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου, τρίφωνος.
 16. Σήμερον τῆς εὐδοκίας. Ἀπολυτίκιο τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 17. Τὴν πανεύφημον νύμφην. Ἀπολυτίκιο ἁγίας Αἰκατερίνας. Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου, τετράφωνος.
 18. Κανόνα πίστεως. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Νικολάου. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 19. Σήμερον τῆς ἀτεκνίας. Ἀπολυτίκιο τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 20. Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ἀπολυτίκιο τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 21. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ἦχος πρῶτος.
 22. Μορφὴν ἀναλλοιώτως. Ἀπολυτίκιο τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος πρῶτος.
 23. Ἐν Ἰορδάνῃ. Ἀπολυτίκιο Θεοφανείων. Ἦχος πρῶτος.
 24. Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας. Ἀπολυτίκιο ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἦχος πρῶτος.
 25. Χαῖρε Κεχαριτωμένη. Ἀπολυτίκιο τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος πρῶτος.
 26. Σήμερον τῆς σωτηρίας. Ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 27. Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν. Ἀπολυτίκιο τοῦ Σαββάτου τοῦ ἁγίου Λαζάρου. Ἦχος πρῶτος.
 28. Συνταφέντες σοι. Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 29. Χριστὸς ἀνέστη. Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου.
 30. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Γεωργίου. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 31. Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος. Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ. Ἦχος βαρύς.
 32. Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ. Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων. Ἦχος δεύτερος.
 33. Ταῖς μυροφόροις γυναιξίν. Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων. Ἦχος δεύτερος.
 34. Πρῶτος πέφηνας. Ἀπολυτίκιο ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος τρίτος.
 35. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ. Ἀπολυτίκιο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος τέταρτος, χρωματικός.
 36. Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου, τρίφωνος.
 37. Τὴν ἐν σαρκὶ ζωή σου. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Ἦχος τρίτος.
 38. Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει. Ἀπολυτίκιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος βαρύς.
 39. Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. Ἀπολυτίκιο τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος πρῶτος.
 40. Μνήμη δικαίου. Ἀπολυτίκιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἦχος δεύτερος.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στὴν ἠχογράφηση συμμετεῖχαν:

Ἀβραὰμ Ἐμμανουήλ, Βλαχοθανάσης Χρῆστος, Δροσινὸς Ἀθανάσιος, Ἐλευθερίου Ἀνδρέας, Θεοδωρόπουλος Ἐμμανουήλ, Καραγιάμπας Δημήτριος, Κόκκινος Φωκίων, Κούγιας Ἀθανάσιος, Λαζαρόπουλος Γεώργιος, Λεβάκος Παντελεήμων, Μηδᾶς Φώτιος, Μανιάτης Δημήτριος, Μανιάτης Θεόδωρος, Μουτάφης Κωνσταντῖνος, Μπουρέκας Χαράλαμπος, Νέντας Δημήτριος, Νικολαΐδης Κοσμᾶς, Νταβράζος Παναγιώτης, Σάββας Γεώργιος, Τσέμπογλου Συμεών, Χαβάτζας Ἐλευθέριος, Χάλαρης Κοσμᾶς, Χαρουτιουνιὰν Ἀράμ.

Χοράρχης:

Ἀγγελίδης Κωνσταντῖνος, Πρωτοψάλτης καὶ Δάσκαλος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Καλλιτέχνης: Βυζαντινός χορός του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διευθύνει ο Πρωτοψάλτης και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνος Αγγελίδης

ISBN: ΜΚ3345

Κωδικός: MK3345