ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Συμεών, Mητροπολίτης Νέας Σμύρνης

ΕΝ ΠΛΩ
€12,60 €14,00


Οἱ χρι­στι­α­νι­κές ρί­ζες τῆς Σμύρ­νης εἶ­ναι πο­λύ βα­θι­ές· ἀ­νά­γον­ται στούς ἀ­πο­στο­λι­κούς χρό­νους. Κα­τά τούς χρό­νους τῶν δι­ωγ­μῶν καί ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Σμύρ­νης ἀ­νέ­δει­ξε τούς μάρ­τυ­ρές της. Κο­ρυ­φαῖ­ος ὁ ἡ­ρω­ϊ­κός ἐ­πί­σκο­πός της, ὁ ἅ­γιος ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Πο­λύ­καρ­πος. Ἁ­γί­ους καί μάρ­τυ­ρες ὅ­μως ἀ­νέ­δει­ξε ἡ Εκ­κλη­σί­α τῶν Σμυρ­ναί­ων καθ᾽ ὅ­λη τήν ἱ­στο­ρι­κή της πο­ρεί­α.
Στούς σκο­τει­νούς χρό­νους τῆς δου­λεί­ας στούς Τούρκους τά χώ­­μα­τα τῆς Σμύρ­νης ­βάφτηκαν μέ τά αἵ­μα­τα τῶν νε­ο­μαρ­τύ­ρων.  Τή μαρ­τυ­ρι­κή πα­ρά­δο­ση τῆς ἀ­λη­σμό­νη­της καί πο­λύ­κλαυ­στης πό­λε­ως ἐ­πι­σφρά­γι­σε μέ τή θυ­σί­α του ὁ τε­λευ­ταῖ­ος ἐ­πί­σκο­πός της, ὁ μαρ­τυ­ρι­κός Μη­τρο­­πο­λί­της Χρυ­σό­στο­μος.
Μέ τήν εὐ­φρό­συ­νη ἐ­πέ­τει­ο τῆς συμ­πλη­ρώ­σε­ως πε­νή­­ν­τα ἐ­τῶν (1974-2024) ἀ­πό τήν ἵ­δρυ­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Νέας Σμύρνης, ἡ ὁ­ποί­α δέν φέ­ρει ἁ­πλῶς τό ὄ­νο­μα τῆς Μι­κρα­σι­α­τι­κῆς Σμύρ­νης, ἀλ­λά ἀ­πο­τε­λεῖ τρόπον τινά καί τήν κλη­ρο­νό­μο τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ της πλού­του, ὁ ἐπίσκοπος-ποιμενάρχης της φέρνει στό φῶς καί ἀναδεικνύει τίς θε­ο­φι­λεῖς ζω­ές καί τήν ἄ­θλη­ση τῶν ἁγίων μορφῶν τῆς Σμύρ­νης.

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 208

Διαστάσεις: 14 Χ 21

ISBN: 978-960-619-163-3

Κωδικός: 20753