Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σχόλια

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€15,50 €17,50

Τὸ εὐ­χα­ρι­στι­α­κὸ Μυ­στή­ριο, ποὺ εἶ­ναι τὸ κέν­τρο τῆς ἐν Χρι­στῷ ζω­ῆς μας, σχο­λι­ά­ζε­ται καὶ ἑρ­μη­νεύ­ε­ται βῆ­μα πρὸς βῆ­μα, μὲ βά­ση τοὺς ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες. Βι­βλίο – στα­θμὸς στὴ νε­ώ­τε­ρη λει­τουρ­γι­κὴ βι­βλι­ο­γρα­φία, ποὺ ἔ­τυ­χε ἐν­θου­σι­ώ­δους ὑ­πο­δο­χῆς ἤ­δη ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη ἔκ­δο­σή του. Ὡς θη­σαύ­ρι­σμα πα­τε­ρι­κῆς σο­φί­ας, εἶ­ναι ἄ­ξιο προσ­ε­κτι­κῆς με­λέ­της καὶ ἐν­τρύ­φη­σης, ἐγ­χει­ρί­διο γιὰ τὸν Λει­τουρ­γό, καὶ βο­ή­θη­μα γιὰ κά­θε πι­στό.