Η ΚΑΝΙΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου
€67,84 €84,80


Η Καινή Διαθήκη περιέχει τον λόγον του Θεού, όπως τον απεκάλυψεν ό ίδιος ό ενυπόστατος Λόγος κατά την εν σάρκι παρουσίαν Του, καθώς και πλείστα περιστατικά της ζωής Του, όσα το Πνεύμα το Άγιον έκρινεν αναγκαία δια την σωτηρίαν του ανθρώπου διότι όπως μαρτυρεί ό απόστολος Ιωάννης "εστί δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ό Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ' εν, ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία" (Ιω. 21,25). Μετά πολλής αγάπης ή Εκκλησία μας, καθώς και άλλοι φορείς, έχουν φροντίσει να εκδίδεται συνεχώς ό διαχρονικός και πάντα καινός αυτός λόγος, προς δόξαν Θεού και πνευματικήν ωφέλειαν των πιστών. Επί τη ευκαιρία της ομοιογραφικής εκδόσεως του λαμπρού και μοναδικού Ευαγγελίου του Ιωάννου ζ' του Καντακουζηνού, ή καθ' ημάς Ιερά Μονή, κατέχουσα εν τη βιβλιοθήκη αυτής και πλείστους άλλους αυτοκρατορικούς κώδικας, έχουσα δε υπ' όψιν της την σπουδήν ή οποία επεδεικνύετο κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ώστε ό λόγος του Θεού να παρουσιάζεται πολλάκις διηνθισμένος δια των εικονογραφημένων μορφών των αγίων Αποστόλων και άλλων παραστάσεων, μετά πρωτογραμμάτων και επιτίτλων, απεφάσισεν όπως προβή εις μίαν έκδοσιν της Καινής Διαθήκης κεκοσμημένην μετά των εικονογραφημένων μορφών και επιτίτλων των σπουδαιότερων χειρογράφων τα οποία εδωρήθησαν εις την Μονήν υπό του αυτοκράτορας Ιωάννου ζ' του Καντακουζηνού (14ος αϊ.) καθώς και εκ του Ευαγγελίου (11ος αι.) το οποίον εδώρησεν εις αυτήν εκ της δυναστείας των Παλαιολόγων ό Ανδρόνικος ό Β'. (...)

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 770

Διαστάσεις: 29x23

Κωδικός: 06-00638