Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€9,90 €11,00

Μία σύγ­χρο­νη ὀρ­θό­δο­ξη Κα­τή­χη­ση, βα­σι­σμέ­νη στὸν θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων. Σύμ­φω­να μὲ τὸν τί­τλο του, τὸ βι­βλίο χω­ρί­ζε­ται σὲ τρία μέ­ρη. Στὸ πρῶ­το ἀ­να­λύ­ε­ται ἡ ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη μὲ βά­ση τὸ Σύμ­βο­λο τῆς πί­στε­ως. Στὸ δεύ­τε­ρο πα­ρου­σιά­ζε­ται ἡ λα­τρεία τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ σχο­λιά­ζε­ται μὲ σα­φῆ καὶ κα­τα­νο­η­τὸ τρό­πο. Στὸ τρί­το, ἀ­να­λύ­ε­ται σὲ βά­θος ἡ ἔν­νοια καὶ ὁ σκο­πὸς τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ζω­ῆς. Βο­ή­θη­μα κα­τάλ­λη­λο ὄ­χι μό­νο γιὰ κα­τη­χη­τὲς καὶ ἱ­ε­ρα­πο­στό­λους, ἀλ­λὰ καὶ γιὰ κά­θε συν­ει­δη­τὸ χρι­στι­α­νό.