Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€7,20 €9,00


 

Συναξάριον-Θαύματα-Διδαχή Αγάπης-Υμνολογικά-Λόγοι εγκωμιαστικοί

 

Ἕ­να βι­βλίο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸν κο­ρυ­φαῖο Εὐ­αγ­γε­λι­στή, πο­λύ­τι­μο γιὰ κά­θε πι­στὸ ποὺ ἀ­γά­πη­σε καὶ θέ­λει νὰ τι­μή­ση τὸν ἠ­γα­πη­μέ­νο Μα­θη­τή. Πε­ρι­έ­χει τὸ Συν­α­ξά­ριο, θαύ­μα­τα, δι­δα­χὴ τοῦ Ἀ­πο­στό­λου μὲ ἑρ­μη­νεία τοῦ ἁ­γίου Νι­κο­δή­μου, πολ­λὰ ὑ­μνο­λο­γι­κὰ κεί­με­να καὶ τρεῖς ἐγ­κω­μι­α­στι­κοὺς λό­γους σὲ κεί­με­νο καὶ με­τά­φρα­ση.

 

Α. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ

1. Συναξάριον κς' Σεπτεμβρίου

2. Θαύματα και εμφανίσεις

α. Η εκπόρευσις του μάννα

β. Θεραπεία του πρωτοπαπά Νικολάου

γ. Εμφάνισις εις τον άγιον Λεόντιον

δ. Φώτισόν μου το σκότος!

ε. Διδαχή εις τον άγιον Γρηγόριον ΝεοκαισαρείαςΒ. ΔΙΔΑΧΗ ΑΓΑΠΗΣΓ. ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Παρακλητικός Κανών

2. Οίκοι εικοσιτέσσαρες

3. Κανόνες Οκτώηχοι

4. Κανών ψαλλόμενος τη η' Μαΐου

5. Εγκώμια

6. Ευλογητάρια

7. Προσόμοια μετά Δοξαστικών

8. ΔοξαστικάΔ. ΛΟΓΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ

α. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

β. Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου

γ. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 256

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 20df1ba47c59

Κωδικός: 03-000-07