Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
0 αξιολογήσεις. Γίνετε πρώτος/η!
€8,10 €9,00


Σει­ρὲς ρα­δι­ο­φω­νι­κῶν ὁ­μι­λι­ῶν στὸν ἀ­πό­δη­μο ἑλ­λη­νι­σμὸ σχε­τι­κὲς μὲ τὸ πρόσ­ω­πο τοῦ Χρι­στοῦ. Μὲ σύν­το­μο καὶ ἁ­πλὸ τρό­πο σχο­λιά­ζον­ται οἱ Δε­σπο­τι­κὲς ἑ­ορ­τές, τὸ Σύμ­βο­λο τῆς πί­στε­ως, τὰ Μυ­στή­ρια, οἱ Μα­κα­ρι­σμοί, κλπ.

Περιεχόμενα:Α. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

1. Ο Ιησούς Χριστός: Το Ευαγγέλιον της σωτηρίας μας

2. Ευαγγελισμός: Της σωτηρίας το κεφάλαιον

3. Χριστούγεννα: Θεός εφανερώθη εν σαρκί

4. Περιτομή και ονοματοδοσία του Χριστού

5. Υπαπαντή του Κυρίου

6. Βάπτισις του Χριστού

7. Μεσοπεντηκοστή: Η διδασκαλία του Χριστού

8. Ιησούς Χριστός: Φως και Ζωή του κόσμου

9. Μεταμόρφωσις του Κυρίου

10. Την κοινήν ανάστασιν πιστούμενος

11. Τα άχραντα Πάθη και η Ταφή του Κυρίου

12. Ανάστασις του Χριστού

13. Ανάληψις του Χριστού

14. Πεντηκοστή: Η έλευσις του Παρακλήτου

15. Μίμησις Ιησού Χριστού

Β. ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Θεοφάνεια Τριαδική

2. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται

3. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα

4. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν

5. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα

6. Σταυρωθέντα υπέρ ημών, παθόντα και ταφέντα

7. Αναστάντα τη τρίτη ημέρα

8. Και εις το Πνεύμα το Άγιον

9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν

10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών

Γ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

1. Περί των ιερών Μυστηρίων

2. Αρχή ζωής το Βάπτισμα

3. Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου

4. Η θεία Ευχαριστία

5. Η θεία Κοινωνία

6. Το μυστήριο της Ιερωσύνης

7. Μετάνοια και Ιερά Εξομολόγησις

8. Το μυστήριο του Γάμου

9. Το άγιο Ευχέλαιο

Δ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ

1. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι

2. Μακάριοι οι πενθούντες

3. Μακάριοι οι πραείς

4. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην

5. Μακάριοι οι ελεήμονες

6. Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία

7. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί

8. Μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς

Ε. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Βασιλεία του Θεού: Η παρουσία του Χριστού

2. Η Βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 200

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-960-8906-72-3

Κωδικός: 03-89067-2