ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ - ΠΑΚΕΤΟ 3 ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟ CD

ΕΝ ΠΛΩ
€24,90 €37,00


Το πακέτο περιλαμβάνει:

1. ΝΕΟΝ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΥΠΡΩ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τὸ Νέον ἐν τῇ Νήσῳ Κύπρῳ Μαρτυρολόγιον εἶναι γραμμένον μὲ τὸν τρόπον καὶ τὴν γλῶσσαν τὴν Ἐκκλησιατικήν - αὐτὴν τοῦ Συναξαριστοῦ. Ἀναφέρεται εἰς τὸ νέφος τῶν νεομαρτύρων τῆς Κύπρου. Εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν πρῶτον εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ἄγγλων ἀποικιοκρατῶν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀγῶνος, 1955-1959, καθὼς καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους, ἀργότερον,  ὁποὺ ἐμαρτύρησαν εἰς τὰς χεῖρας τῶν Τούρκων, τὸ 1974.  Εἶναι οἱ τελειωθέντες νέοι, οἱ ἀπαγχονισθέντες ὑπὸ  τῶν Ἄγγλων, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἡρωϊκῶς πεσόντων εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν Ἐλευθερίαν, οἱ ὁποῖοι ὑπέμεινον καρτερικῶς τὸ μαρτύριόν των καὶ κατέλιπον σπουδαῖα κείμενα καὶ ἐπιστολάς, αἱ ὁποῖαι ἀποκαλύπτουν τὴν βαθεῖαν των πίστιν καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἑτοιμασίαν των διὰ τὸ μαρτύριον. Ὁμοῦ καὶ ἕνα πλῆθος ἀθώων νεομαρτύρων τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974, οἱ ὁποῖοι  ὡδηγήθησαν  εἰς  τὸν  θάνατον.  Χιλιάδες ἀγνοούμενοι  καὶ  πεσόντες  καὶ  σφαγιασθέντες ἀθῶοι πολῖτες, γέροντες, γυναῖκες.

2. ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Οἱ χρι­στι­α­νι­κές ρί­ζες τῆς Σμύρ­νης εἶ­ναι πο­λύ βα­θι­ές· ἀ­νά­γον­ται στούς ἀ­πο­στο­λι­κούς χρό­νους. Κα­τά τούς χρό­νους τῶν δι­ωγ­μῶν καί ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Σμύρ­νης ἀ­νέ­δει­ξε τούς μάρ­τυ­ρές της. Κο­ρυ­φαῖ­ος ὁ ἡ­ρω­ϊ­κός ἐ­πί­σκο­πός της, ὁ ἅ­γιος ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Πο­λύ­καρ­πος. Ἁ­γί­ους καί μάρ­τυ­ρες ὅ­μως ἀ­νέ­δει­ξε ἡ Εκ­κλη­σί­α τῶν Σμυρ­ναί­ων καθ᾽ ὅ­λη τήν ἱ­στο­ρι­κή της πο­ρεί­α.

Στούς σκο­τει­νούς χρό­νους τῆς δου­λεί­ας στούς Τούρκους τά χώ­­μα­τα τῆς Σμύρ­νης ­βάφτηκαν μέ τά αἵ­μα­τα τῶν νε­ο­μαρ­τύ­ρων.  Τή μαρ­τυ­ρι­κή πα­ρά­δο­ση τῆς ἀ­λη­σμό­νη­της καί πο­λύ­κλαυ­στης πό­λε­ως ἐ­πι­σφρά­γι­σε μέ τή θυ­σί­α του ὁ τε­λευ­ταῖ­ος ἐ­πί­σκο­πός της, ὁ μαρ­τυ­ρι­κός Μη­τρο­­πο­λί­της Χρυ­σό­στο­μος.

Μέ τήν εὐ­φρό­συ­νη ἐ­πέ­τει­ο τῆς συμ­πλη­ρώ­σε­ως πε­νή­­ν­τα ἐ­τῶν (1974-2024) ἀ­πό τήν ἵ­δρυ­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Νέας Σμύρνης, ἡ ὁ­ποί­α δέν φέ­ρει ἁ­πλῶς τό ὄ­νο­μα τῆς Μι­κρα­σι­α­τι­κῆς Σμύρ­νης, ἀλ­λά ἀ­πο­τε­λεῖ τρόπον τινά καί τήν κλη­ρο­νό­μο τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ της πλού­του, ὁ ἐπίσκοπος-ποιμενάρχης της φέρνει στό φῶς καί ἀναδεικνύει τίς θε­ο­φι­λεῖς ζω­ές καί τήν ἄ­θλη­ση τῶν ἁγίων μορφῶν τῆς Σμύρ­νης.

3. ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Ο νεομάρτυς Αγαθάγγελος γεννήθηκε στην Αίνο της Θράκης το 1800. Ορφανός από πατέρα γίνεται ναυτόπουλο σ᾽ ένα τούρκικο καράβι, που ο καπετάνιος του θέλησε να τον κάνει ψυχοπαίδι του. Όταν αγκυροβόλησαν στη Σμύρνη τον εξανάγκασε να τουρκέψει και τον ονόμασαν Ισμαήλ.

Όμως ο Αθανάσιος –όπως ήταν το βαπτιστικό του όνομα– προτίμησε να αφήσει την πολυτελή ζωή στο πλουσιόσπιτο του προύχοντα αυτού. Θεώρησε ως μεγαλύτερο πλούτο τον «ονειδισμό του Χριστού»...

Ο βίος του νεομάρτυρα Αγαθαγγέλου μέσα από μια συναρπαστική λογοτεχνική αφήγηση, που ζωντανεύει τα ηρωικά χρόνια των νεομαρτύρων της πίστης.

4. ΔΩΡΟ CD: ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ
ΨΑΛΛΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Κωδικός: 20187