ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€4,00 €4,50


 

Κοινωνία αγάπης

Εἶ­ναι κοι­νὴ δι­α­πί­στω­ση πὼς στὶς μέ­ρες μας ὁ θε­σμὸς τοῦ γά­μου καὶ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας δι­έρ­χε­ται μιὰ βα­θιὰ καὶ πρω­τό­γνω­ρη κρί­ση. Τὸ βι­βλίο, καρ­πὸς πο­λυ­ε­τοῦς πεί­ρας στὸ ἐξ­ο­μο­λο­γη­τή­ριο, πα­ρου­σιά­ζει τὸ πρό­βλη­μα, τὶς αἰ­τί­ες του καὶ τὴν ὀρ­θό­δο­ξη θε­ρα­πεία του. Μὲ βά­ση τὴν ἁ­γι­ο­γρα­φι­κὴ καὶ πα­τε­ρι­κὴ δι­δα­σκα­λία ἀ­να­λύ­ε­ται τὸ Μυ­στή­ριο αὐ­τὸ τῆς ἀ­γά­πης, καὶ το­πο­θε­τοῦν­ται οἱ σω­στὲς βά­σεις γιὰ τὴν κοι­νὴ πνευ­μα­τι­κὴ πο­ρεία τοῦ ζεύ­γους. Ἁ­πλὸ καὶ συν­ο­πτι­κὸ βι­βλίο, ἔ­χει δι­α­δο­θῆ καὶ ἀ­γα­πη­θῆ ἰ­δι­αί­τε­ρα.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 72

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-960-990-346-2

Κωδικός: 03-000-17