ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€4,00 €4,50


 

Η πατερική ερμηνεία του Μυστηρίου και η σημερινή πραγματικότης

Τὸ ἅ­γι­ον Βά­πτι­σμα εἶ­ναι ἡ πνευ­μα­τι­κή μας γέν­νη­ση, ἀ­πὸ τὴν ὁ­ποία ἀ­να­τέλ­λει μέ­σα μας ἡ ζωὴ τοῦ Χρι­στοῦ. Πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζου­με ὅ­μως ἐ­μεῖς τὴν ἀ­νέκ­φρα­στη αὐ­τὴ δω­ρεὰ τοῦ Χρι­στοῦ; Τὸ βι­βλίο αὐ­τό, μὲ σύν­το­μο καὶ πε­ρι­ε­κτι­κὸ τρό­πο, ἀ­να­λύ­ει τὰ Μυ­στή­ρια τοῦ Βα­πτί­σμα­τος καὶ τοῦ Χρί­σμα­τος, κά­νει μιὰ ἱ­στο­ρι­κὴ ἀ­να­δρο­μή, καὶ τέ­λος πα­ρου­σιά­ζει τὴν ση­με­ρι­νὴ πρα­γμα­τι­κό­τη­τα ποὺ ἀν­τι­κρύ­ζου­με στοὺς ἱ­ε­ροὺς Να­ούς μας. Βο­ή­θη­μα ἀ­πα­ραί­τη­το γιὰ Ἱ­ε­ρεῖς, γιὰ κα­τη­χη­τές, γιὰ ἀ­να­δό­χους, καὶ γιὰ ὅ­ποι­ον ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται νὰ μά­θη σχε­τι­κὰ μὲ τὸ Μυ­στή­ριο τοῦ ἁ­γίου Βα­πτί­σμα­τος.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 48

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-618-513-808-0

Κωδικός: 03-000-19