ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€11,70 €13,00

Τὸ Ψαλ­τή­ρι­ον εἶ­ναι τὸ γνω­στό­τε­ρο βι­βλίο τῆς θεί­ας Λα­τρεί­ας. Συν­τά­χθη­κε μὲ φω­τι­σμὸ τοῦ Ἁ­γίου Πνεύ­μα­τος, καὶ γι’ αὐ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ τὴν βά­ση τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ὑ­μνο­λο­γί­ας. Μὲ τὴν ἀ­νά­γνω­σή του «νι­ώ­θεις ἀ­να­κού­φι­ση, λύ­τρω­ση, σι­γου­ριὰ ὅ­τι θὰ βο­η­θή­ση ὁ Θε­ός».  Τὸ βι­βλίο αὐ­τὸ εἶ­ναι μία ἐ­πι­με­λη­μέ­νη ἔκ­δο­ση τοῦ Ψαλ­τη­ρίου. Κά­θε Ψαλ­μὸς ἐ­πι­γρά­φε­ται μὲ τὰ προσ­ευ­χη­τι­κὰ αἰ­τή­μα­τα τῶν ἁ­γί­ων Ἀρ­σε­νίου τοῦ Καπ­πα­δό­κου καὶ Παϊ­σίου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του, γιὰ τὰ ὁ­ποῖα ὑ­πάρ­χει καὶ εἰ­δι­κὸ εὑ­ρε­τή­ριο θε­μά­των. Κά­θε Κά­θι­σμα τοῦ Ψαλ­τη­ρίου συν­ο­δεύ­ε­ται ἀ­πὸ τρία κα­τα­νυ­κτι­κὰ τρο­πά­ρια καὶ Εὐ­χές. Χρή­σι­μο προσ­ευ­χη­τά­ριο γιὰ κά­θε πι­στὸ χρι­στι­α­νό. Ἀ­γα­πή­θη­κε πο­λὺ ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη του ἔκ­δο­ση.